top of page

Algemene voorwaarden​

 

Volg de onderstaande links voor meer informatie over onder andere T&C, auteursrecht, privacyverklaring en contact op de website:

Voorwaarden

Copyright Melding

Privacyverklaring

Contact

Voorwaarden

Introductie
Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u onze Website gebruikt of een bestelling plaatst via onze Website en ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig door. We raden u ook aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later tijdstip kunt raadplegen.

 

Artikel 1. Definities
1.1. Marleen Suzanne Art: gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 82049327, handelend onder de naam Marleen Suzanne Art. 
1.2. Website: de Website van Marleen Suzanne Art, te vinden op www.marleensuzanne.com en al haar sub-domeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon of vennootschap die een overeenkomst aangaat met Marleen Suzanne Art en/of staat ingeschreven op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Marleen Suzanne Art en Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Marleen Suzanne Art zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn bestelling, bevestiging of enig ander bericht waarin wordt beweerd dat de Algemene Voorwaarden zijn aanvaard, bepalingen bevat die afwijken van of niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, binden deze bepalingen Marleen Suzanne Art slechts indien en in voor zover Marleen Suzanne Art deze schriftelijk heeft aanvaard.
2.3. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienst gerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan Klant zich in geval van onverenigbare algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke voorwaarde die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle prijzen die op de Website en in andere van Marleen Suzanne Art afkomstige materialen worden vermeld, zijn inclusief belastingen en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de website.
3.2. Indien er verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten worden ook apart weergegeven in het bestelproces.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. Marleen Suzanne Art kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie die op de Website en in andere van Marleen Suzanne Art afkomstige materialen worden vermeld, zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. Marleen Suzanne Art kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen die het gevolg zijn van de kwaliteit van de op het scherm weergegeven kleuren.
 
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant het aanbod van Marleen Suzanne Art onder de door Marleen Suzanne Art gestelde voorwaarden aanvaardt.
4.2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Marleen Suzanne Art onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat Klant bij het aanvaarden of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Marleen Suzanne Art het recht de Overeenkomst op te schorten totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 
Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1. Zodra Marleen Suzanne Art de bestelling heeft ontvangen, zal zij de producten onverwijld en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel aan Consument toezenden.
5.2. Marleen Suzanne Art is bevoegd derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
5.3. De leveringstermijn is in principe 14. Levering kan op verschillende manieren plaatsvinden, zulks ter keuze van Marleen Suzanne Art.
5.4. Indien Marleen Suzanne Art de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Consument hiervan op de hoogte. Consument kan in dat geval besluiten ofwel een nieuwe leveringsdatum overeen te komen ofwel de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
5.5. Marleen Suzanne Art raadt Consument aan de producten bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie voor meer details het artikel over garantie en conformiteit.
5.6. De risico's verbonden aan de producten gaan over op Consument zodra de producten op het overeengekomen afleveradres zijn afgeleverd.
5.7. Indien het bestelde product niet meer leverbaar is, is Marleen Suzanne Art gerechtigd een product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. Consument heeft in dat geval het recht de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
 
Artikel 6. Herroepingsrecht/retour
6.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn beroeps- of commerciële hoedanigheid, en heeft geen betrekking op werk in opdracht. Zakelijke Consumenten en Consumenten die werk in opdracht hebben besteld hebben dus geen herroepingsrecht. 
6.2. Consument heeft het recht de Overeenkomst op afstand met Marleen Suzanne Art binnen 14 dagen na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden.
6.3. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:
als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen omvat: de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als Consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
6.4. Alleen de directe kosten die gemaakt worden voor de retourzending zijn voor rekening van Consument. Dit betekent dat de Consument de kosten van het terugzenden van het product moet betalen. Eventuele door Consument betaalde verzendkosten en het aankoopbedrag van het product zullen bij retournering van de gehele bestelling aan Consument worden teruggestort.
6.5. Tijdens de in lid 1 genoemde bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag de verpakking niet openen of het product gebruiken, tenzij dit nodig is om de aard van de producten, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.
6.6. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een andere omgang met het product dan toegestaan.
6.7. De consument kan de overeenkomst conform lid 1 van dit artikel ontbinden door de herroeping (digitaal of in andere vorm) binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op andere ondubbelzinnige wijze aan Marleen Suzanne Art te melden. Als Marleen Suzanne Art het voor Consument mogelijk maakt om langs elektronische weg/digitaal zijn herroeping te melden, stuurt Marleen Suzanne Art na ontvangst van een dergelijke verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.
6.8. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Marleen Suzanne Art. De consument kan het product binnen de in lid 1 genoemde termijn zonder voorafgaande mededeling van herroeping rechtstreeks aan Marleen Suzanne Art sturen. De consument dient in dat geval een schriftelijke mededeling van herroeping, zoals het modelformulier, toe te voegen. Het retouradres staat op je orderbevestiging.
6.9. Eventueel reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, aan Consument worden terugbetaald. Indien Consument kiest voor een duurdere wijze van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft Marleen Suzanne Art de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen. Behalve in gevallen waarin Marleen Suzanne Art heeft aangeboden het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
6.10. Informatie over het al dan niet toepassen van een herroepingsrecht en de eventueel vereiste procedure zullen ruim voor het sluiten van de Overeenkomst duidelijk op de Website worden geplaatst.
 
Artikel 7. Betaling
7.1. Klant zal de aan Marleen Suzanne Art verschuldigde bedragen betalen volgens de bestelprocedure en eventuele op de Website aangegeven betalingswijzen. Het staat Marleen Suzanne Art vrij om elke betaalmethode naar keuze aan te bieden en kan deze op elk moment wijzigen. Bij betaling na levering krijgt de klant een betalingstermijn van 14 dagen die ingaat op de dag na levering. 
7.1. Indien Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt, is hij over de te late betaling de wettelijke rente verschuldigd. Marleen Suzanne Art dient Klant te herinneren aan de te late betaling en Marleen Suzanne Art dient Klant een termijn van 14 dagen te geven om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het verstrijken van deze termijn van 14 dagen is Marleen Suzanne Art gerechtigd de eventuele buitengerechtelijke incassokosten op Klant te verhalen. Deze incassokosten zijn niet hoger dan: 15% van de openstaande betaling met een maximum van € 2.500,-; 10% van de volgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Het is Marleen Suzanne Art toegestaan in de voordelen van Klant af te wijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien de Consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn beroeps- of commerciële hoedanigheid. Indien Marleen Suzanne Art een aparte garantie op de producten geeft dan geldt dit, onverminderd het vorenstaande, voor alle soorten Consumenten.
8.2. Marleen Suzanne Art staat er voor in dat de producten beantwoorden aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die vanaf de datum van binnenkomst van kracht zijn. in de Overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, staat Marleen Suzanne Art er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Consument Marleen Suzanne Art binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft geconstateerd, hiervan op de hoogte te stellen.
8.4. Indien Marleen Suzanne Art de klacht gegrond acht, wordt in overleg met Consument het (de) defecte product(en) hersteld, vervangen of terugbetaald. Het maximale bedrag van de schadevergoeding is, gelet op het artikel aansprakelijkheid, gelijk aan de prijs die Consument voor het product heeft betaald.
 
Artikel 9. Klachtenbehandelingsprocedure
9.1. Indien Klant klachten heeft in verband met een product (conform het artikel over garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Marleen Suzanne Art, kan hij een klacht indienen per telefoon, per e-mail of per post. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.
9.2. Marleen Suzanne Art zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst, op de klacht reageren. Indien het voor Marleen Suzanne Art nog niet mogelijk is om tegen die tijd een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, zal Marleen Suzanne Art binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht de ontvangst bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht te reageren. een inhoudelijke of definitieve reactie kunnen geven op de klacht van Klant.
9.3. Als de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid, kan hij een klacht indienen via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr/.
 
Artikel 10. Persoonsgegevens
10.1. Marleen Suzanne Art zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring, te vinden op https://www.marleensuzanne.com/privacy-policy.
 
Artikel 11. Slotbepalingen
11.1. Op deze overeenkomst is het recht van het land van vestiging van de webshop van toepassing.
11.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Marleen Suzanne Art gevestigd is.
11.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig mocht blijken te zijn, tast dit de geldigheid van de Algemene Voorwaarden als geheel niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bepaling zullen weergeven.
11.4. Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende vaststaat.
 

Anchor 1

Copyright Melding

1.1.    Uw gebruik van de website en de inhoud ervan verleent u geen rechten met betrekking tot de auteursrechten, ontwerprechten en naburige rechten met betrekking tot de website. Alle afbeeldingen van kunstwerken zijn eigendom van en worden beheerd door Marleen Suzanne. Alle rechten voorbehouden.
1.2.    Je mag op geen enkele manier kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, downloaden, posten, uitzenden, opnemen, verzenden, commercieel exploiteren, bewerken, communiceren aan het publiek of distribueren de inhoud, diensten, webpagina's of materialen op de website anders dan voor uw eigen persoonlijk gebruik. 
1.3.    Elk ander gebruik dan toegestaan onder deze clausule mag alleen worden uitgevoerd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marleen Suzanne Art.

Anchor 2

Privacyverklaring

1 maart 2021

Bij de verwerking van persoonsgegevens voldoet Marleen Suzanne Art aan de eisen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:
•    duidelijk onze doeleinden specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring;
•    onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
•    eerst om expliciete toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
•    passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
•    respecteer uw recht op toegang, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.
 
Marleen Suzanne Art is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden binnen onze webshop www.marleensuzanne.com. We raden u aan deze aandachtig te lezen.
 
Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, vindt u de contactgegevens van Marleen Suzanne Art aan het einde van deze privacyverklaring. 
 
1.  Uw bestelling afhandelen
We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken bij het afhandelen van uw bestelling. We kunnen uw gegevens delen met de bezorgdienst om uw bestelling te laten bezorgen. We kunnen ook informatie over uw betaling verkrijgen van uw bank of creditcardmaatschappij.
 
Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. We hebben deze gegevens nodig vanwege onze overeenkomst met u. We bewaren deze informatie tot twee jaar nadat je bestelling is afgerond. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden langer bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.  
 
2. Nieuwsbrieven versturen
We hebben een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over nieuws, tips en informatie over onze producten en diensten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. We bewaren deze informatie tot een maand nadat je je abonnement hebt opgezegd.
U kunt uw abonnement op onze nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Elke nieuwsbrief bevat een link om u af te melden voor onze nieuwsbrief.  
 
Contact Formulier
U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek in te dienen.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. We hebben deze gegevens nodig vanwege onze overeenkomst met u. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.
 
Promotie
Buiten de advertenties op de website kunnen wij u informeren over nieuwe producten of diensten:

  • per email

  • via sociale media

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke e-mail bevat een opzeglink. Op social media kun je ons blokkeren of gebruik maken van de opzegmogelijkheid.
 
Locatie gegevens
Indien nodig kunnen we uw locatiegegevens (GPS) verzamelen. Als dat het geval is, wordt u vooraf om toestemming gevraagd.
Deze locatiegegevens en andere gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de navigatie-/kaartsoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben geen controle over hun acties. Wij raden u aan de geldende privacyverklaring van de betreffende aanbieder te lezen.
 
Gegevens verstrekken aan derden
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de bovengenoemde diensten te leveren, verstrekken wij uw persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven of organisaties, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie toegang eist tot persoonsgegevens in geval van een vermoeden van een misdrijf).  
 
Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webshop.
 
Cookies
Onze webshop maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin wij informatie kunnen opslaan, zodat u die informatie niet opnieuw hoeft in te vullen. Ook kunnen we ze gebruiken om te zien of je weer bij ons langskomt.
De eerste keer dat u onze webshop bezoekt, tonen wij u een melding waarin onze cookies worden uitgelegd en vragen wij uw toestemming voor het gebruik van deze cookies.
U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via uw browserinstelling, maar daardoor werken sommige delen van onze website mogelijk niet goed.
 
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd.
We staan Google wel toe om informatie verkregen door Analytics te gebruiken voor andere Google-diensten, en we anonimiseren de IP-adressen niet.
 
Veiligheid
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verminderen. Wij nemen verantwoordelijkheid in de beveiliging van uw persoonsgegevens. We vernieuwen onze beveiligingsmaatregelen om een veilige opslag van persoonlijke gegevens te garanderen en bij te houden wat er mis kan gaan.
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
 
Inzage en wijziging van uw gegevens
U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over ons privacy beleid of uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.
 
U heeft de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt;

  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om eventuele persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt, te corrigeren als deze gegevens (gedeeltelijk) onjuist zijn;

  • Klachtrecht: u heeft het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, of tegen direct marketing;

  • Recht om vergeten te worden: u kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt te verwijderen;

  • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien technisch mogelijk heeft u het recht om ons te vragen uw verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij;

  • Recht op beperking van de verwerking: u kunt bij ons een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

 Als u een van de hierboven genoemde rechten uitoefent, kunnen we u vragen om uzelf te identificeren met een geldig identiteitsbewijs, om te bevestigen dat het uw persoonlijke gegevens zijn. Dan is het belangrijk dat u uw burgerservicenummer en foto verbergt.
Wij reageren doorgaans binnen een maand op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als blijkt dat het verzoek complex is of aan een bepaald recht gebonden is. U wordt geïnformeerd over een eventuele verlenging van deze termijn.
 
Klachten
Als je een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonsgegevens, stuur dan een e-mail met de details van je klacht naar info@marleensuzanne.com. We zullen elke klacht die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Contactgegevens

 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail contact met ons op.


info@marleensuzanne.com
 

Anchor 3
Anchor 4
bottom of page